Lekker Makkelijk Vest, EZ Cardi

Rating: 0 sterren
0 stemmen

NL/English scroll down

7 juni 2023

Een vest kan bijna niet makkelijker

Haak eerst een proeflapje van ± 15x15cm om je gauge te bepalen
Meet hoeveel steken er in 10cm gaan, mijn gauge was 10 steken per 10cm

Meet je omvang waar je het breedst bent, heup, buik of borst, reken uit hoeveel steken je nodig hebt voor die omvang
Houd er rekening mee dat haakwerk uit hangt en daardoor langer en smaller valt
Dus wil je een wat wijder vest voeg nog wat steken toe, doe altijd wat jij fijn vind
Kies voor een aantal steken deelbaar door 4, voor ¼ per voorpand & ½ voor de rug
Ik koos voor 184 steken voor een open hangend vest in ± mt 58

Mocht je een bredere rand rond om willen kies dan om achter iets meer steken te hebben dan voor
Want die rand heft dat verschil uiteindelijk weer op of je kunt vaker minderen voor je halslijn zodat die niet te krap word

Ik haakte van onder naar boven over de hele breedte, voor en achter
Ging telkens met 1 keerlosse omhoog en haakte heen en weer
Elke steek is een cluster van 2 stokjes samen, zie diagram
Ik haakte tot ik mijn gewenste hoogte voor de armsgaten had, dat was voor mij bij 37 toeren

Vanaf hier haakte ik de voor en achterpanden los van elkaar verder
Ik minderde alleen voor de hals en niet aan de mouw kanten

In toer 39 begon ik met het minderen voor de hals door 2 (cluster) steken samen te haken
Dit deed ik aan de beide panden om de toer 1 steek, 5 keer
Hier door had ik 10 steken vrij voor de nek in het midden van de rug
(is je gauge kleiner meerder dan tot je achter minstens 10cm meer hebt dan voor)
Toen mijn vest en arm openingen voor mij de gewenste hoogte hadden,
haakte ik aan de binnenkant van mijn vest de schouder aan elkaar met halve vasten
Maar je kunt ook afhechten en de schouders aan elkaar naaien

Na het sluiten van de schouder haakte ik de mouw er recht aan
Ik begon onder de oksel en haakte op 3 steken (zijkanten) 5 steken (2-2-1)
en minderde 1 steek per toer gelijk aan het begin van de toer door de eerste en laatste steek samen te haken (4 keer/toeren)
(omslaan, achter uit insteken in waar de laatste moet komen, stokje niet afmaken, vooruit zelfde, samen afmaken)
Pas op dat je die laatste dan aan het eind dan niet haakt

Hierna haakte ik nog 8 toeren zonder te minderen en vouwde de laatste vier naar buiten om
Liet een lang stuk garen er aan, haalde die staart dooreen steek naar binnenkant
Zodat ik hem door beide lagen heen kon pakken om de lagen aan elkaar te haken
Ik deed dit tussen de laatste en de een na laatste toer
Het geeft vind ik een stoere omgevouwen look 

Als laatste haakte ik alleen nog een randje van 2 toeren vasten helemaal rondom de opening, langs onder, voor, hals en nek
Onderaan deed ik dat met de zelfde naald en op de zijkant van de steken met een kleiner haaknaald
Ik heb gewoon in gestoken waar het uitkwam, het is even uitproberen, doe het liever iets te los als te strak ivm uit hangen

Nu alleen nog de eindjes weg werken en je kunt gaan genieten van je nieuwe vest

heel veel haak plezier

Groetjes Zilla


9x  Fenna van de Wibra - 100gram  240m - 100% acryl/acrylic - naald/hook 8mm


A cardigan couldn't be easier
First crochet a test piece of ± 15x15cm (6”x6”) to determine your gauge
Measure how many stitches are in 10cm, my gauge was 10 stitches per 10cm (4”x4”)

Measure your girth where you are widest, hip, stomach or chest, calculate how many stitches you need for that girth
Keep in mind that crochet hangs out and therefore falls longer and narrower
So if you want a slightly wider cardigan add some more stitches, always do what you like
Choose a number of stitches divisible by 4, for ¼ per front piece & ½ for the back
I chose 184 stitches for an open hanging cardigan in ± (NL) size 58

If you want a wider border around it, choose to have slightly more stitches at the back than at the front
Because that edge eventually cancels out that difference or you can decrease more for your neckline so that it isn't too tight

I crocheted from bottom to top across the entire width, front and back
Each time I went up with 1 turning chain and worked back and forth
Each stitch is a cluster of 2 (US) double (UK) treble crochets together, see diagram
I worked until I had my desired height for the armholes, which was for me at 37 rows

From here I crocheted the front and back pieces separately
I only decreased for the neck and not on the sleeve sides

In round 39 I started to decrease for the neck by crocheting 2 (cluster) stitches together
I did this on both sides, 1 stitch every other row, 5 times
Because of this I had 10 stitches free for the neck in the middle of the back
(is your gauge smaller then increase until you have at least 10cm (4”) more at the back than at the front)
When my cardi and arm openings were the desired height for me,
I crocheted the shoulders of my cardigan together on the inside with slip stitches
But you can also fasten off and sew the shoulders together

After closing the shoulders, I crocheted the sleeves  straight on
I started under the armpit and crocheted on 3 stitches (sides) 5 stitches (2-2-1)
and decreased 1 stitch per row right at the beginning of the row by working the first and last stitch together (4 times/rows)
(yo, insert backwards where the last one should go, pull thru, do not finish, yo insert forwards where the first  should go, pull thru,  finish together) Be careful not to crochet that last one at the end

After this I crocheted another 8 rows without decreasing and folded the last four outwards
Left a long piece of yarn on it, put that tail through a stitch to the inside
So I could grab it through both layers to crochet the layers together
I did this between the last and the second to last row
I think it gives a tough folded look

Finally, I crocheted a border of only 2 rows of single crochet all around the opening, along the bottom, front and neck
At the bottom I did that with the same hook and on the side of the stitches with a smaller crochet hook
I just inserted where it seemed right, it's a bit trying it out, rather dot a little more than too little because of hanging out

Now just work the ends and you can enjoy your new cardigan

Have fun crocheting

Zilla


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb