Time Loop Poncho, Tunic, Shirt & Skirt

Rating: 5 sterren
2 stemmen

NL/Eng

augustus 2021

 

Dit is weer een modificatie van de driehoekige Lost in Time Shawl van Johanna Lindahl, Mijo crochet

Haar mooie Shawl vind je hier   https://mijocrochet.se/2017/03/15/lost-in-time-shawl-sjal/

Mijn modificatie is een rond top down juk voor oa. een poncho, truitje, shirt, tuniek, vest, rok …

Ik leg uit wat ik deed maar geef ook info zodat je er mee kunt spelen
Het is een heel verhaal dus lees op je gemak alles (een paar keer) door

Time loop poncho, shirt & skirt

This is another modification of the triangular Lost in Time Shawl by Johanna Lindahl, Mijo crochet

You can find her beautiful Shawl here   https://mijocrochet.se/2017/03/15/lost-in-time-shawl-sjal/

My modification is a round top down yoke for ao. a poncho, sweater, shirt, tunic, cardigan, skirt ...

I explain what I did but also give info so you can play with it
It's a lot so read everything (a few times)


De patroon herhaling is 8 steken
We starten met een lossen ketting deelbaar door 8 +6 (vermeerderingen zie A) voor de hals, kies hier je eigen wijdte

Hoe je meerdert kun je zien bij alle plaatjes met A, B, C en D
De meerderingen verdeel je zo gelijk mogelijk over de toer
Maak ze niet precies boven elkaar maar schuif ze op in de volgende vermeerder toer, dat word het mooi rond

Het is handig als je opschrijft met hoeveel steken je begint en hoeveel je vermeerdert,
dan weet je hoeveel steken je hebt en kun je uitrekenen om de hoeveel steken je ongeveer gaat meerderen
Maak je niet druk als het niet heel precies verdeelt kan worden, een beetje verschil ga je echt niet zien

Nu hoeveel…

Daarvoor moet je eerst je kiezen hoe aflopend tot recht je de schouders wilt
Dan kunnen we bepalen hoeveel vermeerderingen (van de patroon herhaling van 8 steken) daarvoor nodig zijn

Stel je wilt een poncho zoals een met 2 punten, die wijdte maar ipv een punt is ie rond van onder en heeft een ronde hals
Zo’n poncho lijkt op een gekanteld vierkant dus zeg maar een 90° schouderlijn (zie plaatje en foto van mijn kleinere juk)

Bij de 90° schouderlijn heb je 2 keer de hoogte van de 12 te herhalen toeren nodig
Met de hoogte bedoel ik de hoogte van de steken, 1 voor een vaste, 3 voor een stokje
De 12 toeren die we herhalen zijn samen 28 hoog, keer 2 is dan 56 steken (28 plaatsen, setjes van 2)

Voor een rok kun je minder doen en voor een shirt, trui, tuniek of vest raad ik meer aan
Een rechte schouderlijn van 180° zou dan het dubbele zijn maar dit is wel erg veel
Ik raad je aan om er tussen gaan zitten zo als ik deed voor mijn grote juk (zie foto)

Belangrijk!, in sommige toeren (waaier) vind ik meerderen niet fijn dus doe ik het eerder (vandaar de grotere aantallen)

Als bovenstaand bij je klikt kun je er mee spelen, heel veel succes
Klikt het niet of heb je geen zin om te spelen kun je doen wat ik deed

 

Bij het kleine test juk (lila-geel) haakte ik een ketting lossen deelbaar door 8+4
en meerderde in toer 1 (zie A)op 4 plaatsen 1 steek, (+4)
In toer 3 (zie B) meerderde ik op 4 plaatsen 2 steken (+8), ik heb nu weer aantal deelbaar door 8
In toer 5 (zie B2) meerderde ik op 8 plaatsen 2 steken (+16), ik heb nu weer aantal deelbaar door 8
In toer 7 (zie C) meerderde ik op 16 plaatsen 2 steken (+32), ik heb nu weer aantal deelbaar door 8

In de tweede herhaling van de toeren heb ik in totaal 8 steken meer gehaakt als test
De eerste deel is ongeveer 103° iets wijder dan een 90° hals lijn
De tweede deel is ongeveer 116° dus nog weer iets wijder
(voor 90° kun je bij C. op 14 plaatsen 2 steken, doen)

 

Voor mijn grote juk haakte ik een ketting lossen deelbaar door 8+6
en meerderde in toer 1 (zie A)op 6 plaatsen 1 steek, (+6)
In toer 3 (zie B) meerderde ik op 6 plaatsen 2 steken (+12), ik heb nu weer aantal deelbaar door 8
In toer 5 (zie B2) meerderde ik op 12 plaatsen 2 steken (+24), ik heb nu weer aantal deelbaar door 8
In toer 7 (zie C) meerderde ik op 16 plaatsen 2 steken (+32), ik heb nu weer aantal deelbaar door 8

Ook heb ik genoeg vooruit gemeerderd dat ik nu 5 toeren kan haken zonder te meerderen

Nu komen we bij toer 13 en 14 (zie D) en meerderde ik op 6 plaatsen (+12)
Let hier op: het maakt uit of je in het rond of heen en weer haakt!
Toer 14 is de vervanging van toer 2 en vanaf hier kun je toer 3 t/m 14 blijven herhalen,
tot het lang genoeg is… om bv onder je oksel te sluiten en er een tuniek van te maken
daarna kun je kiezen hoeveel je wilt meerderen voor een A-lijn
of houd het recht door helemaal niet meer te meerderen
Haak door tot je gewenste lengte en doe jet zelfde voor eventuele mouwen

Heel veel haak en draag plezier

The pattern repeat is 8 stitches
We start with a chain divisible by 8 +6 (increases see A) for the neck, choose your own width

You can see how you increase in all pictures with A, B, C and D
You divide the increases as evenly as possible
Don't make them exactly on top of each other but slide them on in the next increase row, to make it a nice round

It is useful if you write down how many stitches you start with and how much you increase,
then you know how many stitches you have and you can calculate approximately where you are going to increase
Don't worry if it can't be divided precisely, you really won't see a little difference

Now how much…

For that you first have to choose how sloping to straight you want the shoulders
Then we can determine how many increases (of the pattern repeat of 8 stitches) are needed for this

Suppose you want a poncho like one with 2 points, that width but instead of a point it is round at the bottom and has a round neck
Such a poncho looks like a tilted square so say a 90° shoulder line (see picture and photo of my smaller yoke)
For the 90° shoulder line you need 2 times the height of the 12 rows to be repeated

By height I mean the height of the stitches, 1 for a sc (US) dc (UK), 3 for a dc (US) trc (UK)
The 12 rows we repeat are 28 in total, time 2 is 56 stitches (28 places, sets of 2)
You can do less for a skirt and for a shirt, sweater, tunic or cardigan I recommend you do more

A straight shoulder line of 180° would be double, but this is a lot
I advise you to do something in between like I did for my big yoke (see photo)

Important!, in some rows (fan) I don't like to increase so I do it earlier (hence the larger numbers)

If the above clicks with you, you can play with it, good luck
If it doesn’t click or you don't feel like playing you can do what I did

 

For the small test yoke (lilac-yellow) I worked a chain divisible by 8+4
and increased in round 1 (see in 4 places 1 stitch, (+4)
In round 3 (see B) I increased 2 sts in 4 places (+8), I now have number divisible by 8 again
In round 5 (see B2) I increased 2 sts in 8 places (+16), I now have number divisible by 8 again
In round 7 (see C) I increased 2 sts in 16 places (+32), I now have number divisible by 8 again

In the second repeat of the rounds I worked a total of 8 more stitches as a test
The first part is about 103° slightly wider than a 90° neckline
De tweede deel is ongeveer 116°
(for 90° you can increased 2 sts in 14 places at C.)

 

For my big yoke I worked a chain divisible by 8+6
and increased in round 1 (see in 6 places 1 stitch, (+6)
In round 3 (see B) I increased 2 sts in 6 places (+12), I now have number divisible by 8 again
In round 5 (see B2) I increased 2 sts in 12 places (+24), I now have number divisible by 8 again
n round 7 (see C) I increased 2 sts in 16 places (+32), I now have number divisible by 8 again

I also increased enough ahead that I can now crochet 5 rounds without increasing

Now we come to round 13 and 14 (see D) and I increased in both 6 places (+12)
Please note: it matters whether you crochet in the round or back and forth!
Round 14 is the replacement for round 2 and from here you can keep repeating rounds 3 to 14,
until it's long enough... to close it under your arm and turn it into a tunic
after that you can choose how much you want to increase for an A-line
or keep it straight by not increasing at all
Continue to your desired length and do the same for sleeves

Lots of fun crocheting and wearing


pin mijn diagrammen ajb niet - Please do not pin my diagram chartskijk voor heen en weer hier - look for back and forth here

Timeline Shawl


pin mijn diagrammen ajb niet - Please do not pin my diagram chartspin mijn diagrammen ajb niet 
Please do not pin my diagram chartspin mijn diagrammen ajb niet - Please do not pin my diagram charts


dit was mijn eerste modificatie van de lost in time  - this was my first modification of the lost in time  

 

Time Stretched Shawl

 

een ondiepe versie - a shallow version


dit was mijn tweede een 90° hoek - my seconde was a 90° corner

Time Curve V-Shawl

 

 en kun je oa. gebruiken voor een  V-shawl, Poncho, Tuniek & Vest

and can among other things be used for a V-shawl, Poncho, Tunic and Cardigan


mijn derde modificatie was een rechte shawl

my third modification was a straight shawl

 

Timeline Shawl

 

en kun je in combinatie gebruiken met het ronde juk voor oa. een vest

and can be used in combination with the round yoke for ao. a crdigan


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb